Julian Rix By the Rapids, Fishing

Julian Rix

By the Rapids, Fishing

oil on canvas

15″ x 23″