Gustave Liljestrom Flaming Gorge

Gustav Liljestrom (1880-1958)
Flaming Gorge, Grand Canyon
oil on canvas
20″ x 26″